บริการ IT Helpdesk (Back up)

ราคาและรายละเอียดเงื่อนไขการให้บริการ

 

อัตราค่าบริการ จะแบ่งตามจำนวนครั้งของการให้บริการ

Call
การปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

Remote
Online Service แบบใช้โปรแกรม
Remote Desktop

Onsite Service
การให้คำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาที่สำนักงานลูกค้า

• บริษัทฯ ให้บริการเป็นรายเดือน โดยอายุสัญญาการให้บริการกำหนด 1 ปี แบบไม่มีพนักงานประจำที่ออฟฟิศลูกค้า

• เวลาการให้บริการ เริ่มตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 17:00 น. (ยกเว้นพักเที่ยงตั้งแต่ 12:00 น. ถึง 13:00 น.) ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
โดยยกเว้นวันหยุดของทางบริษัทฯ

• ในกรณีลูกค้าซื้อบริการ IT Helpdesk and Remote Desktop Service แบบใดแบบหนึ่ง ลูกค้าสามารถซื้อบริการ Onsite Service ได้ในราคาพิเศษ (สำหรับพื้นที่ในเขต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี)

▸ Onsite Service แบบปกติ ราคาพิเศษ 1,500 บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)
โดยจะให้บริการภายใน 4 ชั่วโมงทำการหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อบริการ

▸ Onsite Service แบบเร่งด่วน ราคาพิเศษ 5,000 บาท/ครั้ง (ไม่รวม VAT)
โดยจะให้บริการภายใน 2 ชั่วโมงทำการหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อบริการ

• ในกรณีที่ได้รับแจ้งขอรับบริการก่อนเวลา 08:00 น. ให้นับเวลาขอรับบริการเริ่มต้นที่ 08:00 น.
หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งขอรับบริการหลังเวลา 17:00 น. ให้นับเวลาการรับแจ้งขอรับบริการเริ่มต้นที่ 08:00 น.
ในวันทำการถัดไป หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าบริการ ในวันดังกล่าวได้ ให้ยกเว้นการนับคำนวณเวลาในการเข้าบริการในครั้งนั้น

การให้บริการครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้

✔ Install drivers for computers and printers.
✔ MS Office, Adobe Reader Install software such as MS Office and Adobe reader or other.
✔ Backup data via network.
✔ Setup email both IMAP and POP3; incoming and out going.
✔ Setup network printers and sharing printers.
✔ Setup file sharing servers.
✔ Identify a particular problem on computers, printers and networks.
✔ Troubleshoot computers and networks.