ปรัชญาของบริษัท

การสร้างค่านิยมใหม่” นี่คือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

ค่านิยม 6 ประการ คือความเชื่อที่อยู่ใน DNA ของพนักงาน โคนิก้า มินอลต้า ที่ถูกส่งต่อ สืบทอดกันมา รุ่นต่อรุ่น

วิสัยทัศน์ขององค์กร เป็นทิศทางของการดำเนินธุรกิจที่เราจะมุ่งไป

Giving Shape to Ideas” คือคำมั่นสัญญาต่อลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ

โคนิก้า มินอลต้า ยึดมั่นในปรัชญาเพื่อประโยชน์ต่อลูกค้า และสังคมโดยรวม

การสร้างค่านิยมใหม่โคนิก้า มินอลต้า สร้างค่านิยมที่ดีผ่านนวัตกรรมอันล้ำสมัย พร้อมทั้งส่งมอบต่อให้สังคม เพื่อการมีชีวิตที่ดีขึ้นของคนในสังคมทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ และการถือลูกค้าเป็นที่ตั้งค่านิยม 6 ประการ คือความเชื่อที่อยู่ใน DNA ของพนักงาน โคนิก้า มินอลต้า ที่ถูกส่งต่อสืบทอดกันมา รุ่นต่อรุ่น และกำหนดการดำเนินธุรกิจขององค์กร รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่ค้าของเราทุกราย ค่านิยมเหล่านี้สะท้อนถึงจุดยืนขององค์กร และเป็นแนวทางกำหนดการตัดสินใจ
องค์กรระดับโลก ที่มีส่วนสร้างสังคมให้ดีขึ้นการปรับความเชื่อที่มีผลต่อพฤติกรรมในรายบุคคล จะช่วยพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ เรามุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีส่วนสำคัญในการสร้างสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
บริษัทที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเราให้คำมั่น สัญญาว่า เราจะเป็นองค์กรที่พัฒนาอยู่ตลอด สามารถรับมือกับปัญหาในยามวิกฤต โดยยึดหลักธุรกิจที่มีคุณภาพ และการนำเสนอค่านิยมใหม่ๆ
Giving Shape to Ideasคือคำสัตย์ปฏิญาณ ในการนำความคิดของลูกค้า และสังคม มาผสมผสาน โดยใช้นวัตกรรมของทางบริษัทฯ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีมีคุณภาพ