บริการจัดการงานเอกสารภายในองค์กร

Document Process Outsourcing (DPO) คือกลยุทธ์การย้ายงานที่ไม่ใช่งานหลักของธุรกิจ (เอกสารเป็นศูนย์กลาง) ไปยังหน่วยงานบริการ
นอกองค์กรอย่าง โคนิก้า มินอลต้า จึงหมดห่วงเรื่องผู้เชี่ยวชาญด้านโดเมน

ลดกิจกรรมที่ใช้แรงงานเนื่องจาก
การจัดเก็บสินค้าหรือจัดการห้องเก็บของ

การทำงานแบบอัตโนมัติ
ด้วยข้อมูลแบบอิเล็คทรอนิกส์

ที่เก็บข้อมูลกลางเพื่อ
การกระจายที่มีประสิทธิภาพ

เพิ่มประสิทธิภาพด้วย
ความช่วยเหลือของหน่วยงาน
นอกองค์กร พนักงานจึง
สามารถจดจ่ออยู่กับงาน
ที่สร้างรายได้ให้กับองค์กร

DENTAL CARE

GOVERNMENT