โซลูชันส์ระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดการและบริหารทรัพยากรทางธุรกิจ (ERP Solutions)

ยกระดับธุรกิจแบบก้าวกระโดด ด้วย ERP Solutions
จาก โคนิก้า มินอลต้า

แอปพลิเคชันสำเร็จรูปสำหรับองค์กรเพื่อการจัดการและวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้รวบรวมโมดูลและแบบฟอร์มต่างๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละภาคธุรกิจไว้ในที่เดียว เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่บานปลายจากการใช้งานหลากหลายซอฟต์แวร์และความซ้ำซ้อนในการทำงาน

ใช้งานง่ายผ่านเว็บแอปพลิเคชันได้จากทุก smart device สามารถเชื่อมต่อกับระบบ API อื่นๆ ในการรับ-ส่งข้อมูลที่มีการกำหนดเงื่อนไขไว้ล่วงหน้าได้แบบอัตโนมัติ เช่น SAP และการแจ้งเตือนผ่านอีเมลและสมาร์ทโฟน เป็นต้น

โคนิก้า มินอลต้า เข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เราจึงได้รวบรวมฟอร์มสำเร็จรูปที่ใช้งานง่ายและครอบคลุมทุกฟังก์ชันการใช้งานของทุกสายอาชีพ โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม หรือมีความรู้ด้าน IT มาก่อน

ลูกค้า

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์
พิจารณาข้อเสนอ และราคา
ชำระเงิน
ตรวจสอบสถานะการส่งของ ประวัติการสั่งซื้อ และแจ้งปัญหา
ดาวน์โหลด หรือ พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงิน

ทีมปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Field Officer) 

ประสานงานกับทีมที่สำนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับธุรกิจที่มีหน่วยขายเคลื่อนที่ (Van Sales)
ให้บริการหลังการขาย และแบบ Onsite Service
บริหารจัดการงานขนส่ง
ตัวชี้วัด KPI

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ การเงิน-บัญชี และงานบุคคล

AR/AP, GL และรายงานทางการเงิน
ระบบเงินสดย่อย (Petty Cash) และระบบเงินทดรองจ่าย (Advance Payment)
ระบบทะเบียนทรัพย์สิน (Fixed Asset)
ระบบบริหารจัดการเช็ครับ-จ่าย
ระบบงานทรัพยากรบุคคล และ Payroll

ทีมขาย ตัวแทน และแฟรนไชส์

ข้อมูลแคตตาล็อกสินค้า
ตรวจสอบราคา และโปรโมชันต่างๆ
ข้อมูลสต๊อก
คำนวณและรายงานค่าคอมมิชชั่น
จัดทำรายงานการขาย

ผู้ดูแลระบบ (Administrator)

กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูล
ตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Log)
สำรองและกู้คืนข้อมูล (Backup & Restoration)
ระบบตรวจสอบสถานะของระบบ (System Health Report)☑ ตรวจสอบประวัติการแก้ไขข้อมูล (Audit Log)

ผู้บริหาร และเจ้าของกิจการ

Real-time Dashboard และรายงานสำหรับผู้บริหาร
ระบบแจ้งเตือนผ่านอีเมล และแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟน
คาดการณ์ยอดขายล่วงหน้า
ระบบควบคุมการอนุมัติเอกสาร
ติดตามการทำงานของทั้งบริษัท หรือเฉพาะบุคคล

ระบบของ ERP มีความยืดหยุ่นสูง สามารถนำไปปรับใช้ได้ตามความต้องการที่หลากหลายของทั้งกลุ่มธุรกิจทั่วไป และกลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการเฉพาะด้าน

รองรับทั้งแบบธุรกิจสู่ธุรกิจ (B2B)
และธุรกิจสู่ผู้บริโภค (B2C)

มีช่องทางการตลาดให้เลือก
ทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์

การบริหารจัดการธุรกิจ
ประเภทนำเข้า-ส่งออก

การจัดการหน่วยขาย
เคลื่อนที่ (Van Sales)

ระบบสินค้าฝากขาย
(Consignment)

การบริหารงานขาย งานจัดซื้อ
แบบตัวแทนจำหน่าย (Dropship)

โซลูชัน ERP ของ โคนิก้า มินอลต้า สามารถจัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่มีความซับซ้อนและแตกต่างกันได้ด้วยการบันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียว เช่น ข้อมูลรายบุคคล พฤติกรรมการซื้อสินค้า ยอดค่าใช้จ่าย และจำนวนครั้งที่สั่งซื้อ เป็นต้น จึงช่วยให้สามารถกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบการส่งอีเมล
จำนวนมาก
(Mass Email
Marketing)

การบริหาร
จัดการ Lead และ
Sales Pipeline

การมอบหมายงาน
และติดตาม
ความคืบหน้า
ของงานขาย

การเรียกดู
ข้อมูลลูกค้าและ
คำสั่งซื้อต่างๆ

ระบบปฏิทิน
แสดงการนัดหมาย
และงานต่างๆ
ซึ่งสามารถเชื่อมต่อ
กับ Google Calendar ได้

ผู้ใช้งานสามารถเลือกโมดูลการทำงานที่เหมาะสำหรับส่วนงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถปรับแต่งแบบฟอร์มพื้นฐานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดให้เหมาะสมกับการทำงานได้อีกด้วย

CRM, การตั้งราคาสินค้า, โปรโมชัน, คิดค่าคอมมิชชั่น, ใบเสนอราคา, อนุมัติใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย, การวางบิล, รายงานวิเคราะห์การขาย

ประวัติ Supplier, ประวัติการซื้อ, ใบสั่งซื้อ, ระบบแจ้งเตือน และสร้างใบสั่งซื้ออัตโนมัติ, การอนุมัติใบสั่งซื้อ, ติดตามสถานะการสั่งซื้อ, รายงานต่างๆ

สร้าง Location ได้ไม่จำกัด, ทราบสถานะของสต๊อกได้แบบ Real-time, เชื่อมต่อกับใบสั่งขาย ใบสั่งซื้อ ใบเบิกของ ใบสั่งผลิต ใบรับของ ใบส่งของ

ตั้งงบประมาณ และติดตามสถานะทางการเงิน รายรับ รายจ่ายของแต่ละโครงการ เชื่อมต่อกับข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และใบสำคัญต่างๆ

แคชเชียร์หน้าร้าน, ออกใบเสร็จแบบเต็ม และแบบย่อ, กำหนดให้เช็ค หรือไม่เช็คสต๊อกก่อนขาย, เช็คสต๊อกข้ามสาขา, กำหนดโปรโมชันและส่วนลด, รองรับการทำงานหลายสาขาหรือ ธุรกิจแฟรนไชส์ สามารถทำงานแบบ ออฟไลน์ได้

ขายของออนไลน์ โดยใช้ฐานข้อมูลสินค้า ราคา และสต๊อกจากระบบหลัก สามารถปรับแต่งหน้าร้านได้เอง ใส่คำอธิบายและรูปสินค้า พร้อมทั้งกำหนดว่าสินค้าตัวไหนบ้างที่จะขายออนไลน์

กำหนด BOM, ขั้นตอนการผลิต, ต้นทุนมาตรฐาน, เชื่อมต่อกับงานขาย จัดซื้อ สต๊อก, ออกใบสั่งผลิต, วางแผนและควบคุมการผลิต, วัดประสิทธิภาพการผลิต

รองรับทั้งระบบต้นทุนการผลิตแบบง่าย และระบบต้นทุนการผลิตแบบมาตรฐาน, สามารถตั้งค่าต้นทุนมาตรฐานทั้งหมดได้ในเอกสารต้นทุน ง่ายต่อการเลือกเพื่อนำไปผลิต และทำการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ

จัดคิวรถ, ใบหยิบของ, ควบคุมรถส่งของ, เก็บประวัติรถ, ประวิติการทำประกันภัย, ประวัติการซ่อมบำรุง, ข้อมูลคนขับ

รองรับทั้งระบบการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวด และแบบต่อเนื่อง, เงินสดย่อย, เงินทดรองจ่าย, ทะเบียนทรัพย์สิน

ข้อมูลพนักงาน, ประวัติการลา, time attendance, เงินเดือน

แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, บัญชีพิเศษแสดงการหักภาษี ณ ที่จ่ายและการนำส่งภาษี, รายงานสินค้าคงเหลือ, รายงานสินค้า และวัตถุดิบ, งบทดลอง, งบกำไรขาดทุน, งบดุล, รายงานลูกหนี้คงเหลือ, รายงานเจ้าหนี้คงค้าง, รายงานลูกหนี้รายตัว, รายงานเจ้าหนี้รายตัว, รายงานบัญชีแยกประเภท