บริการ IT Helpdesk และการรีโมทเพื่อแก้ไขปัญหา

IT Helpdesk and Remote Desktop Service คือ บริการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้าน IT ผ่านทางโทรศัพท์ การรีโมท และการให้ความช่วยเหลือที่ออฟฟิศของคุณโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งคุณสามารถเลือกแพ็คเก็จที่เหมาะสมกับงบประมาณและขนาดองค์กรได้ จึงช่วยคุณควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรของคุณ
• การให้บริการครอบคลุมรายละเอียด ดังนี้

Install drivers for computers and printers.
MS Office, Adobe Reader Install software such as MS Office and Adobe reader or other.
Backup data via network.
Setup email both IMAP and POP3; incoming and out going.
Setup network printers and sharing printers.
Setup file sharing servers.
Identify a particular problem on computers, printers and networks.
Troubleshoot computers and networks.

Call
การปรึกษาปัญหาทางโทรศัพท์

Remote
Online Service แบบใช้โปรแกรม
Remote Desktop

Onsite Service
การให้คำปรึกษาและ
แก้ไขปัญหาที่สำนักงานลูกค้า

• บริษัทฯ ให้บริการเป็นรายเดือน โดยอายุสัญญาการให้บริการกำหนด 1 ปี แบบไม่มีพนักงานประจำที่ออฟฟิศลูกค้า

• เวลาการให้บริการ เริ่มตั้งแต่ 08:00 น. ถึง 17:00 น. (ยกเว้นพักเที่ยงตั้งแต่ 12:00 น. ถึง 13:00 น.) ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์
โดยยกเว้นวันหยุดของทางบริษัทฯ

• ในกรณีลูกค้าซื้อบริการ IT Helpdesk and Remote Desktop Service แบบใดแบบหนึ่ง ลูกค้าสามารถซื้อบริการ Onsite Service
ได้ในราคาพิเศษ (สำหรับพื้นที่ในเขต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี)

▸ Onsite Service แบบปกติ  โดยจะให้บริการภายใน 4 ชั่วโมงทำการหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อบริการ
▸ Onsite Service แบบเร่งด่วน โดยจะให้บริการภายใน 2 ชั่วโมงทำการหลังจากได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อบริการ

• ในกรณีที่ได้รับแจ้งขอรับบริการก่อนเวลา 08:00 น. ให้นับเวลาขอรับบริการเริ่มต้นที่ 08:00 น.
หรือในกรณีที่ได้รับแจ้งขอรับบริการหลังเวลา 17:00 น. ให้นับเวลาการรับแจ้งขอรับบริการเริ่มต้นที่ 08:00 น.
ในวันทำการถัดไป หากเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าบริการ ในวันดังกล่าวได้ ให้ยกเว้นการนับคำนวณเวลาในการเข้าบริการในครั้งนั้น