Document Process Outsourcing

Document Process Outsourcing (DPO) เป็นกลยุทธ์ในการส่งกิจกรรมที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักออกไปให้หน่วยงานภายนอกทำแทน (อย่างเช่น Konica Minolta) โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญด้านโดเมน

  • ลดพื้นที่จัดเก็บ/พื้นที่เก็บข้อมูล
  • ขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  • พื้นที่เก็บข้อมูลกลางสำหรับการกระจายข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยหน่วยงานภายนอก, ใช้ทรัพยากรภายในมุ่งเน้นการสร้างรายได้

ดาวน์โหลดกรณีศึกษา :

การรักษาพยาบาลทางทันตกรรม

รัฐบาล