Sales Executive, Supervisor, Manager

Branch

• Others • Full-time

Responsibilities:

– รับเป้าหมายการขายจากผู้บริหารและบริหารงานขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

– วางแผนการขายการและสร้างฐานลูกค้าใหม่ นำเสนอการขาย การปิดการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า

– ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

– สรุปยอดขายประจำเดือน

– ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Qualifications:

– การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

– อายุไม่เกิน 32 ปี

– มีทัศนคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

– มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี , มีใจบริการ , มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

– มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมมีใบอนุญาตขับขี่**

– มีประสบการณ์ขายในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารเป็นพิเศษ

**Sales Executive ประสบการณ์ 0-5 ปี

**Sales Supervisor ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป

**Sales Manager ประสบการณ์ในตำแหน่งงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

สถานปฏิบัติงาน

กรุงเทพ : รามคำแหง บางเขน บางนา สาทร

ภาคเหนือ : พิษณุโลก เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นครราชสีมา ขอนแก่น

ภาคตะวันออก : ศรีราชา (ชลบุรี) ระยอง ปราจีนบุรี

ภาคใต้ : หาดใหญ่ (สงขลา) สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต สมุย

ภาคกลาง : อยุธยา ราชบุรี

**กรุณาระบุสาขาที่ท่านสนใจใน CV**