โครงการรีไซเคิล (สำหรับวัสดุสิ้นเปลือง)

โคนิก้า มินอลต้า ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เราพยายามที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวกดล้อมที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ของเราตลอดอายุการใช้งาน ในฐานะผู้ผลิตเราตระหนักถึงความรับผิดชอบดีว่าผลิตภัณฑ์ของเรากระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร แต่ในขณะเดียวกันเรามีความคิดว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นความรับผิดชอบของทุกคนเช่นกัน

ด้วยความตระหนักนี้ทางโคนิก้า มินอลต้า จึงได้สร้างโครงการรีไซเคิลสำหรับวัสดุสิ้นเปลือง ที่อยู่บนพื้นฐานความร่วมมือกันระหว่างลูกค้าของเราและโคนิก้า มินอลต้า

เรามีความซาบซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดี เราขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการสนับสนุนนี้ รางวัลที่ได้รับ คือการที่เราได้ตระหนักร่วมกันว่าเรากำลังสร้างความแตกต่างเพื่อสิ่งแวดล้อม