Dealer Sales Executive

Headquarter

• Mid/Experienced Level • Full-time

Responsibilities:

– รับเป้าหมายการขายจากผู้บริหารและบริหารงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

– วางแผนการขายการและสร้างฐานลูกค้าใหม่ทั้งในกรุงเทพ และต่างจังหวัด นำเสนอการขาย การปิดการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า

– ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

– สร้างสัมพันธภาพกับลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ

– ดูแลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Qualifications:

– การศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา

– อายุไม่เกิน 35 ปี

– มีทักษะคติเชิงบวก มีความกระตือรือร้นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย

– มีบุคลิกภาพดีและมนุษยสัมพันธ์ดี , มีใจบริการ , มีทักษะในการนำเสนอและเจรจาต่อรอง

– มีรถยนต์ส่วนตัวพร้อมมีใบอนุญาตขับขี่**

– มีประสบการณ์ขายในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารเป็นพิเศษ